Pro HipHop.org
Платформа для молодых хип-хоп / рэп исполнителей
...

Maksat Ak - Süýji ýatlama

Ýeaw süýji ýatlama
Hiç ýatdan çykmajak duýgy
Kuplet:
Seni gören günüme bolýaryn puşman,
Şonda gözläpdirin öz-özüme duşman.
Dostlam ýatlatmañ  indi oña bakmaryn,
Biten ýürekdäki ýarany ýene ganatmañ.
Şeýle söýdüm menden güýçli söýmedi,
Indi bolsa besleýän ýürekdäki setirleri:
Oñ bilen geçen wagtym hiç ýatdan çykmaz,
Ol suratdaky pursatlar ýürekden öçmez.
Gaýtalamak:
Bile bolan günlermiz dolansady ýene,
Üýtgedeli ähli zady gelsene.
Tut elimden goýwermesene,
Meñ söýşüm ýaly söýsene.
Kuplet:
Bilmän galdym bu düýşmi ýada huşmy,
Söýgi bilen aýralyk näme deñ duşmy.
Şonda geçdi süji günler indi ol ajy,
Durmuşymyz başda görünýärdi baky.
Oýnapsyñ şonda sen söýgi oýnuñy,
Gysga kinomyz bolly gutardy.
Hakyky söýginiñ gelýär soñy,
Buzly ýüregimiñ eredi doñy.

Comments

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий