Pro HipHop.org
Платформа для молодых хип-хоп / рэп исполнителей
...

Maksat Ak - I am sorry Merjen

Gaýtalamak:

Bagyşla meni seni söýenim ûçin,
Bagyşla meni ýüregiñi alanym üçin.
Nätjek ýürege çykyp bolmaýar garşy,
Eger günäm bolsa I am sorry.

Kuplet:

Çalyşýardym gyzlary eşik çalşym ýaly,
Iñ kãn atnaşenýam çekýärdi 1 aýy.
Jañ etmesemde özleri aýlaýady jañy,
Hiç pikir etmeýädim alar diýip añy.

Birdenem sen peýda boldyñ durmuşymda,
Açarsyz girip geldiñ meñ ýüregime.
Her gije görýän süýji düýşlerimde,
Onsoñ peýda boldyñ huşlarymda.

Señ ýanyñda duýýan men õzümi gowy,
Senem duýýañ meñ ýanymda öziñi rahat.
Eger göwnüñe degen bolsam I am sorry,
Biziñ durmuşymyza atylypdyr ajy.

Ilkinji pursadyñ men seni ogşanym,
Ýadyñdamy gije baryp gujaklanym.
Näçe ysyñ alsamda men doýmaýadym,
Näçe gõrüşsemde maña kem duýulýady.

Öýñe barýadym edil sen meñki,
Menem señki süýji günleri ýatlaly.
Ýöne ol günleriñ ýapyldy gatlary,
Süýji sahypalaryñ galdy atlary.

Meñki bolmalydyñ ýöne çykdylar garşy,
Her-hili gepler ben üýtgetdiler başy.
Eden ýalñyşlyklaña ýumandym gözi,
Ýöne şonda-da özüñ açýadyñ sözi.

Otyryn garañkylykda içip ajy şeraby,
Yzly-yzyna çekýän özümem gaýgyly.
Elimde galam ýazýan söýgi ramany,
Iki söýüşýäniñ bir däl eken ykbaly.

Häzirem garaşýan saña gözüm dört bolup,
Yzyña dolansañ bolýa gujagyma dolup.
Yzyña dolan saña garaşýan
Gaýtalamak:

Bagyşla meni seni söýenim ûçin,
Bagyşla meni ýüregiñi alanym üçin.
Nätjek ýürege çykyp bolmaýar garşy,
Eger günäm bolsa I am sorry.

Comments

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий